Ekonomiska Samfundets tidsskrift

Råd till skribenter

Hur lämna in bidrag?

Vänligen insänd bidrag till tidskriften i elektronisk form till huvudredaktören eller redaktionssekreteraren som bilaga till e-post (attachment, ange som ämne att det handlar om en artikel till EST). Formatet på datafilen bör vara av standardformat såsom Microsoft Word eller PDF. Artiklarna bör helst inte vara längre än 24 sidor i B5-format med radavstånd 2 och fontstorlek 11 pt. Till artiklarna bör fogas abstrakt på svenska och engelska  (inkl. titeln och arbetsplatsens namn på engelska). Längden på abstrakten bör helst inte överstiga 100 ord per abstrakt.

Översikter, bokrecensioner och kommentarer bör ej överstiga sex sidor eller 10 000 tecken. Undantag kan dock göras speciellt i fråga om översikter.

En kort författarpresentation bör bifogas. Av presentationen bör framgå titel, arbetsplats och e-mail adress. Några rader om den egna forskningsinriktningen eller motsvarande bör också ingå. För artiklar med flera författare bör samtliga författare presenteras.

Inlämnade artiklar behandlas av redaktionen i samarbete med utomstående granskare (referees). Övriga bidrag granskas av redaktionen. Eventuella revideringar och ändringar görs av skribenten i samråd med redaktionen.


Instruktion för manuskriptet

Manuskriptet skall skrivas på svenska. Även manuskript på andra nordiska språk kan komma ifråga. Endast i undantagsfall kan engelskspråkiga manuskript accepteras. Manuskript för artiklar skall i allmänhet organiseras enligt följande:

Kort sammandrag.

Artikelns titel (klar, deskriptiv och inte för lång). Skrivs med fet stil.

Namn på författaren (författarna) . Skrivs med fet stil.

Texten

Referenser

Kort sammandrag på engelska (inkl. titeln på engelska).

Tackord och eventuellt angivande av att artikeln baserar sig på ett föredrag eller en lectio precursoria sätts som fotnot till rubriken på första sidan.

Tabeller

Alla tabeller och figurer bör ha lättförstådda rubriker och numreras (t.ex. ”Tabell 10. Rubrik). Rubriken på tabeller anges ovanom tabellen och på figurer under figuren. Använd fet stil. Vid konstruktion av tidsserier och spridningsdiagram bör axlarna namnges och skalan anges. Användningen av förkortningar och koder bör undvikas. Använd  i mån av möjlighet fonten Adobe Jenson Pro eller Garamond. I manuskriptet kan tabeller och figurer placeras inne i texten eller i ett separat dokument. Ange dock i så fall ungefär var i texten tabellen eller figuren skall placeras.


Referenser

Alla publikationer som nämns i texten skall samlas i en lista ”REFERENSER” placerad sist i manuskriptet. Om texten innehåller en referens till en källa skriven av fler en två författare skall det första författarnamnet följas av ett ”et al.”. I referensförteckningen skall dock alltid alla författares namn finnas med. Referera i texten till författarens namn (utan initialer) med årtal eller om nödvändigt (vid citat) till sida (sidor). Exempel: ”Eftersom Andersson (1972) har visat att...”. ”Detta resultat är i samklang med resultat uppnådda senare (Pettersson, 2005, s. 1-2)”.

 

Referenser citerade i texten skall ordnas kronologiskt. Referensförteckning skall ordnas alfabetiskt enligt författarnamnet och kronologiskt enligt författare. Använd fontstorlek 9 pt. Referenslistan görs enligt följande modell:

Böcker: Arrow, K. J. (1951): Social Choice and Individual Values. Wiley, New York.

Tidskriftsartiklar: Becker, G. S. och Stiegler, G. J. (1977): “De Gustibus..” . American Economic Review vol.76, s. 79‑90.

Samlingsverk: Boulding, K. E. (1966): “The economics of the coming spaceship Earth”. I Jarret, H. (red.) Environmental Quality in a Growing Economy, ss. 3-14. Resources for the Future/Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Webbdokument (undvik hyperlinkar): Gayer, T., Horowitz, J List, J.A. (2005): “When Economists Dream, They Dream of Clear Skies”, The Economists’ Voice: Vol. 2: No. 2, Article 7. http://www.bepress.com/ev/vol2/iss2/art7 (2010-08-23)

Fotnoter

Fotnoter bör användas endast om det är absolut nödvändigt. Det är oftast möjligt att infoga informationen i normal text. Om fotnoter används skall dessa hållas så korta som möjligt. Observera kursivering.

 

Övrigt

Använd  i mån av möjlighet fonten Adobe Jenson Pro eller Garamond. Detta gäller speciellt tabellerna och figurerna. Vid förkortningar används punkter, såsom ”t.ex.” ”m.fl.”. I löpande text används ej %-tecken, skriv "procent".