Ekonomiska Samfundets tidsskrift

Råd till skribenter

Hur lämna in bidrag?

Vänligen insänd bidrag till tidskriften i elektronisk form till en eller flera av redaktörerna som bilaga till e-post (attachment). Formatet på datafilen bör vara av originalformat såsom Microsoft Word, ASCII, RTF etc., helst inte PDF. Artiklarna bör vara på högst 20 sidor med radavstånd 2 eller 25 000 tecken.

Inlämnade artiklar behandlas av redaktionen i samarbete med utomstående granskare (referees).

Eventuella ändringar görs av skribenten i samråd med redaktionen.


Instruktion för manuskriptet

Manuskriptet skall skrivas på svenska. Även manuskript på andra nordiska språk kan komma ifråga. Endast i undantagsfall kan engelskspråkiga manuskript accepteras.

Manuskripten skall i allmänhet organiseras enligt följande:

Namn på författaren (författarna) med versaler, grad.

Titel och arbetsplats (forskningsinriktning kan gärna anges – i fotnot). Arbetsplatsens namn på engelska skall också finnas med.

Uppsatsens titel (klar, deskriptiv och inte för lång). Skrivs med versaler och fet stil.

Uppsatsens rubriker skrivs också med versaler och fet stil. Eventuella underrubriker skrivs med små bokstäver och kursiverat.

Sammandrag på svenska och engelskspråkigt “abstract” (med rubrik) på högst 100 ord var som klart säger vad uppsatsen handlar om.

Tackord och dylikt sätts som fotnot på första sidan.

Tabeller

Alla tabeller och figurer bör ha lättförstådda rubriker och numreras (t.ex. ”Tabell 10. Rubrik”, inteTabell XX. Rubrik”) Vid konstruktion av tidsserier och spridningsdiagram bör axlarna namnges och skalan anges. Användningen av förkortningar och koder bör undvikas. I manuskriptet kan figurer placeras inne i texten eller så i ett separat dokument. Ange dock i så fall ungefär var i texten figuren skall placeras.


Referenser

Alla publikationer som nämns i texten skall samlas i en lista ”Referenser” placerad sist i manuskriptet. Om texten innehåller en referens till en källa skriven av fler en två författare skall det första författarnamnet följas av ett ”et al.”. I referensförteckningen skall dock alltid alla författares namn finnas med.Referera i texten till författarens namn (utan initialer) med årtal eller om nödvändigt (vid citat) till sida (sidor). Exempel: ”Eftersom Andersson (1972) har visat att...”. ”Detta resultat är i samklang med resultat uppnådda senare (Pettersson, 2005, ss. 1-2)”.


Referenser citerade i texten skall ordnas kronologiskt. Referensförteckning skall ordnas alfabetiskt enligt författarnamnet och kronologiskt enligt författare.

Referenslistan görs enligt följande modell:

Böcker:
Arrow, K. J. (1951) Social Choice and Individual Values. Wiley, New York.

Tidskriftsartiklar:
Becker, G. S. & Stiegler, G. J. (1977) “De Gustibus non est Disputandum”. American Economic Review 76, ss. 79‑90.

Samlingsverk:

Boulding, K. E. (1966) “The economics of the coming spaceship Earth”. In Environmental Quality in a Growing Economy (ed. H. Jarrett) ss. 3-14. Resources for the Future/Johns Hopkins University Press, Baltimore.


Webbdokument:

Gayer, T., Horowitz, J List, J.A. (2005) "When Economists Dream, They Dream of Clear Skies", The Economists' Voice: Vol. 2: No. 2, Article 7. http://www.bepress.com/ev/vol2/iss2/art7

Fotnoter

Fotnoter bör användas endast om det är absolut nödvändigt. Det är oftast möjligt att infoga informationen i normal text. Om fotnoter används skall dessa hållas så korta som möjligt. Observera kursivering.

Övrigt

Vid förkortningar används punkter, såsom ”t.ex.” ”m.fl.”. I löpande text används ej %-tecken, skriv "procent".

Särtryck

Särtryck på artikeln fås avgiftsfritt i 20 exemplar. Ytterligare särtryck kan erhållas mot betalning.